AndersBerg

Anders Berg


Anders Berg, sociolog, tidigare universitetslärare, forskare och utredare, har arbetat inom central förvaltning och regeringskansli, varit konsultchef och IT-företagare. Fokus: strategifrågor, regional/lokal utveckling, tillväxt- och förändringsprocesser.


Anders Berg har bl a inom Näringsdepartementets Omställningsgrupp och Inlandsdelegation lett dels omställningsarbetet i Karlsborgs kommun, dels tillväxt- och förändringsarbetet i Västerbottens inlandskommuner. I båda fallen med tyngdpunkt på målorienterad samverkan över bransch- och sektorsgränser samt utveckling av utvecklingsstrategier och processmodeller för regional och lokal utveckling. Han har också varit konsultchef, IT-rådgivare vid Regeringskansliet samt startat och drivit programvaruföretag. Bland övriga arbeten och uppdrag kan nämnas att för RRV:s räkning granska Nuteks verksamhet, att på uppdrag av Telia utreda och analysera företagssamverkan och virtuella företag. Under ett antal år var han ansvarig för Statskontorets utvecklingsavdelning “Växthuset”.Telefon
Mobil+46-70 605 53 33
E-postFörnamn.Efternamn@mapsec.se
Fax


Uppdrag
 Konsekvensanalys av förslagen i DS Bortom fagert tal
 Kommunernas kostnader för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning
 Internationella jämförelser av överenskommelser mellan stat och ideell sektor
 Konsekvensanalys av penningtvättsutredningens förslag
 Konsekvensanalys av utredningen för ett stärkt civilsamhälle
Rapporter
 Samhällsekonomiska konsekvenser av lagförslaget i departementspromemorian Bortom fagert tal
 Marknadsnivåer för kanslier och chefsbostäder i ett antal länder där Sverige har representation (2014)
 Internationella jämförelser av överenskommelser mellan stat och ideell sektor
 Principen mångfald-en kvalitativ studie
 Kommunernas kostnader för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning, yrkesvux
 Konsekvenserna av föreslagen penningtvättsreglering
 Utredningen för ett stärkt civilsamhälle (U 2014:04) -konsekvensanalys
 Uppskattade marknadsnivåer för Sveriges representation
 Marknadshyresnivåer chefsbostäder i fem städer där Sverige har representation


footer