EvaldNalin

Evald Nalin


Evald Nalin är disputerad nationalekonom. Han har tidigare jobbat i Finansdepartementet som departementsråd. Evald har sysslat med en rad ekonomisk-politiska frågor: makroekonomi, prognoser, strukturella frågor, utvecklingsekonomi.


Evald Nalin är disputerad nationalekonom. Har också en färsk Master i Skogsindustriell ledning och utveckling. Evald jobbade länge på Finansdepartementet där han sysslat med en rad ekonomisk-politiska frågor. Han har erfarenhet av internationellt arbete, bla. från OECD och har suttit i centrala kommittéer i OECD och EU. Evald har varit ordförande för OECD:s betalningsbalanskommitté och för en rad nordiska arbetsgrupper.Telefon
Mobil+46-73 568 76 35
E-postFörnamn.Efternamn@mapsec.se
FaxSpråk
Läsa
Tala
Skriva
Engelska
5
5
5
Italienska
5
5
5
Spanska
4
3
3
1=grundläggande, 5=modersmål eller motsvarande.Utbildningar
Fil kand1974 - 1977
Göteborgs Universitet
 
Fil doktor1977 - 1985
Lunds Universitet
 
Master Skogsindustriell utveckling2006 - 2009
Växjö
 


Uppdrag
 Analys av Läkemedelsverket
 Analys av kostnads- och effektivitetseffekter av ombildning till enmyndigheter
 Konsekvensanalys av förslagen i DS Bortom fagert tal
 Kommunernas kostnader för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning
 Vad kostar en ny jaktmyndighet?
 Att motverka främlingsfientlighet och sociala risker – erfarenheter från Malmö
 Förhandsutvärdering av utkastet till socialfondsprogram i Sverige


Anställningar
Finansdepartementet2000 - 2009
Ämnesråd
Ekonomiska analys. Beredande av ekonomisk-politiska frågor. EU-frågor mm.
 
Statens Livsmedelsekonomiska Institut1999 - 2000
Ekonom
Analys av jordbrukspolitiska frågor.
 
Finansdepartementet1994 - 1999
Departementsråd
Enhetschef med personalansvar. Ekonomisk analys. Beredande av ett stort antal ekonomisk-politiska frågor, EU-frågor mm.
 
Sveriges Permanenta Delegation vid OECD1991 - 1994
Ekonomiskt råd
Sveriges representant i ett antal ekonomisk-politiska kommittéer vid OECD, ekonomisk analys mm.
 
Finansdepartementet1986 - 1991
Kansliråd
Ekonomisk politik, makro och strukturella frågor. Analys samt beredande av olika frågor för ansvarigt statsråd.
 
Lunds Universitet1979 - 1986
Lärare
Undervisning på universitetsnivå i nationalekonomi.
 


Rapporter
 Analys av Läkemedelsverket verksamhet, ekonomi, interna styrning och kontroll
 Analys av kostnads- och effektivitetseffekter av ombildning till enmyndigheter
 Samhällsekonomiska konsekvenser av lagförslaget i departementspromemorian Bortom fagert tal
 Kommunernas kostnader för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning, yrkesvux
 Vad koster en ny Jaktmyndighet?
 Kompletterande förhandsutvärdering av förslag till program för Europeiska Socialfonden 2014-2020


footer