AllanGustafsson

Allan Gustafsson


Allan Gustafsson är disputerad nationalekonom med inriktning på offentlig styrning innefattande finanspolitik, budgetering och redovisning, mål- och resultatstyrning, huvudmannafrågor, hälso- och sjukvårdsekonomi och planering, m.m. Han är VD i Mapsec.


Allan Gustafsson har bl.a. arbetat som ledare för ett större projekt (VESTA) för att utveckla den statliga styrningen inklusive principer för budgetens finansiering, budgetprocessen, mål och resultatstyrning, samt utformning av budgetrestriktioner. Han har också djupanalyserat frågor kopplade till det kommunala utjämningssystemet samt lett en långtidsutredning om hälso- och sjukvården i Stockholms Läns Landsting. Han arbetar mycket internationellt med frågor kring offentlig finansiell styrning bl.a. för Världsbanken och han ingår i IMFs Panel of Fiscal Experts. Hans utbildningsmässiga plattform är en PhD i nationalekonomi från Stanford University i USA. Han är en av grundarna och delägarna i Mapsec. Läs CV pdf

Telefon+46-708 24 24 34
Mobil+46-708-24 24 34
E-postallan.gustafsson@mapsec.com
FaxSpråk
Läsa
Tala
Skriva
Engelska
5
5
5
Portugisiska
5
5
4
Franska
5
4
3
Spanska
4
2
1
Ryska
3
3
2
Tyska
3
2
1
1=grundläggande, 5=modersmål eller motsvarande.Utbildningar
PhD1981 - 1986
Stanford University
 
MA1976 - 1976
Stockholms Universitet
 
Fil Kand1972 - 1974
Stockholms Universitet
 
Militärtjänstgöring1971 - 1972
Arméns Tolkskola
 
Certificat dÉtudes Politiques1969 - 1970
Institut dEtudes Politiques
 


Uppdrag
 Analys av Läkemedelsverket
 Långtidsutredning om hälso- och sjukvården i SLL
 Granskning av Försäkringskassans nyttokalkyler
 Bedömning av kostnadseffekten av regeländringar
 Utredning av Sidas inre effektivitet
 Ansvaret för betalningsbalansstatistiken
 Den offentliga sektorn och sysselsättningen
 Strukturella löneskillnader mellan kommunerna
 Evaluation of Pro-audit project in Mozambique
 Quality Assurance for Rwanda IFMIS implementation
 Evaluation of NCA-SNAO support of Rwanda SAI
 Evaluation of three SAIs in Bosnia-Herzegovina
 Analysis of the economic management of the EU
 Utformning och ansvar för Kommundatabasen
 Education Targeted Budget Support Pre-appraisal
 A future role for the Russian Federation Treasury
 Implications of the new GFS on PFM in Russia
 Proposal for an IFMIS for Mozambique
 Analys av kostnads- och effektivitetseffekter av ombildning till enmyndigheter
 Course on PFM reform
 Vårdmatchning
 Analys av effekterna av aktiva åtgärder på diskrimineringsområdet
 Fördelningsmodell för stöd till URB 15
 Uppföljning av överenskommelse om stöd till sammanhållen vård av de mest sjuka äldre
 Konsekvensanalys av förslagen i DS Bortom fagert tal
 Kommunernas kostnader för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning
 Kartläggning av internationella erfarenheter av kontroller och åtgärder mot felaktiga utbetalningar
 Ägarprövning inom hälso- och sjukvården i några länder
 Conceptual Design of an Intgrated Financial Management Systtem for the Government of Rwanda
 Kunskapssammanställning om ensamkommande barns etablering i samhällslivet
 Konsekvensanalys av penningtvättsutredningens förslag
 Hantering av patientklagomål i England, Danmark och Nederländerna
 Konsekvensanalys av en inkorporering av Barnkonventionen i svensk lagstiftning
 Förhandsutvärdering av utkastet till socialfondsprogram i Sverige
 Utvärdering av Statens bostadsomvandling
 Genomslag av några aspekter av patientlagstiftningen
 Assessment of the proposal for Council directive on implementing the principle of equal treatment
 Evaluation of the Swedish Support to the Tax Administration in Albania, Phase 2, 2008-2012
 Ett nationellt, individcentrerat, digitalt, ekosystem för hälsa, vård, omsorg, forskning och utveckling


Anställningar
Mapsec2002 -
VD
Företagsledare och seniorkonsult
 
Finansdepartementet1997 - 2001
Projektledare VESTA
Leda ett större program för att vidareutveckla den statliga styrningen
 
SPM Consultants1991 - 1997
Partner
Seniorkonsult med inriktning på utvecklingsfrågor.
 
Moçambiques Finansministerium1989 - 1991
Rådgivare
Rådgivare till finansministern med fokus på budgetfrågor.
 
Jordbruksministeriet Moçambique1986 - 1988
Projektledare planeringsprojekt
Leda ett planeringsteam inom området jordbrukspolitik.
 
Commission of Inquiry into Taxation1985 - 1985
Utredare
Utarbeta ett förslag till utformning av en jordskatt.
 
Coreco Consult1983 - 1985
Egenkonsult
Diverse konsultuppdrag.
 


Rapporter
 Ett nationellt, individcentrerat, digitalt ekosystem för hälsa, vård, omsorg, forskning och utveckling
 A Future Role for the RF Treasury
 Analys av effekterna av aktiva åtgärder på diskrimineringsområdet
 Analys av kostnads- och effektivitetseffekter av ombildning till enmyndigheter
 Analys av Läkemedelsverket verksamhet, ekonomi, interna styrning och kontroll
 Analysis of Results of Testing of PFM Performance Measurement Framework
 Ansvaret för betalningsbalansstatistiken
 Ansvars- och strukturfrågor -- delrapport 8 i Långtidsutredning om hälso- och sjukvården i SLL
 Brett, rätt och lätt
 Coming of age? - Economic management in the European Union
 Den kommunala budgetprocessens betydelse för det ekonomiska utfallet i kommunerna
 Den offentliga sektorn och sysselsättningen
 Ensamkommande barns etablering i samhällslivet - en kunskapssammanställning
 Evaluation of NCA-SNAO support to the OAG of Rwanda
 Evaluation of phase 2 of the SNAO institutional capacity building project with the three audit institutions in Bosnia and Herzegovina
 Evaluation of the Institutional Development Cooperation project with Inspectorate-General of Finance
 Evaluation of the Pro-Audit Project in the Administrative Tribunal in Mozambique
 Finansiering och styrning - delrapport 7 i Långtidsutredning om hälso- och sjukvården i SLL
 Framtidens hälso- och sjukvård
 Introduction of European Standards and International Best Practice in the Financial Management of the Kaliningrad Oblast
 Genomslag av några aspekter av patientlagstiftningen
 Intäkts- och kostnadsframskrivning -- delrapport 3 i Långtidsutredning om hälso- och sjukvården i SLL
 Granskning av nyttokalkylerna för Försäkringskassans förnyelsearbete
 Hanteringen av patientklagomål i England, Danmark och Nederländerna
 Improving Cash Management in Kenya
 Inre effektivitet i det bilaterala utvecklingssamarbetet
 Konsekvenserna av föreslagen penningtvättsreglering
 Kostnader för regeländringar i socialförsäkringssystemet
 Mångfald utan fragmentering
 Nepal Health Sector Programme Support Project Fiduciary Review
 Samhällsekonomiska konsekvenser av lagförslaget i departementspromemorian Bortom fagert tal
 SISTAFE at the Crossroads, report of the 7th Mission
 SISTAFE - Baseline study
 SmartFMS Quality Assurance Group - report of first mission
 Strukturella löneskillnader mellan kommunerna
 Uppföljning av överenskommelse om stöd till en sammanhållen vård och omsorg av de mest sjuka äldre
 Utvärdering av Statens bostadsomvandling AB
 Vårdmatchningstjänst - en heltäckande tjänst för att förbättra tillgänglighet och flöden i vården
 Ägarprövning och tillsyn i några europeiska länder


footer