Nyheter


Ramavtal med Regeringskansliet
2017-10-20
Mapsec har tecknat ramavtal med Regeringskansliet inom området vård och omsorg.

Läs hela nyheten


Ramavtal med Myndigheten för Vårdanalys
2014-01-08
Mapsec har tecknat ramavtal med Myndigheten för Vårdanalys.

Läs hela nyheten


Uppdrag för RK
2013-10-16
Mapsec har under hösten avropats för en rad uppdrag för Regeringskansliet. Bland dessa för: Ägarprövningskommittén, Expertgruppen för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd avseend

Läs hela nyheten


Mapsec har tillsammans med Statisticon erbjudits ramavtal med Stockholms Stad
2013-06-27
Ramavtalen avser tre områden: Verksamhetsstatistik och prognoser samt därtill kopplade analyser och utredningar avseende äldreomsorg, socialtjänst, utbildning och arbetsmarknad; Nationalekonomiska ana

Läs hela nyheten


Mapsec har tecknat ramavtal med Statskontoret
2013-06-25
Ramavtalet avser kvalificerade nationalekonomer och gäller i två år.

Läs hela nyheten


Mapsec har tecknat ramavtal med Regeringskansliet
2013-01-14
på fyra områden: "Uppföljning, analys och utvärdering", "Ledning, styrning och verksamhetsutveckling", "Regional tillväxt" samt "Hälso- och sjukvård och socialtjänst".

Läs hela nyheten


Mapsec har tecknat ett ramavtal med Socialstyrelsen
2012-09-25
tillsammans med Statisticon och Professional Management avseende kvantitativa undersökningar.

Läs hela nyheten


Stöd till urban utveckling
2012-09-15
Mapsec har hjälpt Arbetsmarknads-departement med att ta fram en prestationsbaserad modell för fördelning av stöd till de 15 stadsdelar i Sverige där problemet med utanförskap är som störst.

Läs hela nyheten


Yrkesvux
2012-08-25
Mapsec har på uppdrag av Statskontoret beräknat och analyserat kommunernas kostnader för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning.

Läs hela nyheten


Aktiva åtgärder
2011-09-25
Med hjälp av en enkätundersökning riktad till 240 företag och offentliga institutioner har Mapsec tillsammans med Statisticon analyserat av effekterna av aktiva åtgärder på diskrimineringsområdet

Läs hela nyheten


Ramavtal med Stockholms Stad
2011-09-01
Mapsec har som del av ett konsortium med tre andra företag tecknat ett ramavtal med Stockholm Stad avseende organisationsutveckling.

Läs hela nyheten


Ramavtal med Naturvårdsverket
2011-06-01
Mapsec har tecknat ett ramavtal med Naturvårdsverket avseende tjänster för samhällsekonomiska konsekvensanalyser.

Läs hela nyheten


Bortom fagert tal
2010-09-21
Mapsec har fått i uppdrag att bedöma den konsekvensanalys som görs i departementspromemorian: Bortom fagert tal - om bristande tillgänglighet som diskriminering. I uppdraget kommer en oberoende beräkn

Läs hela nyheten


Vårdmatchning
2010-03-02
Som en utlöpare till Låntidsutredningen om hälso- och sjukvården i Stockholms Läns Landsting har Mapsec, på Svenskt Näringslivs uppdrag, utrett hur ett nationellt system för matchning av efterfrågan o

Läs hela nyheten


Felaktiga utbetalningar
2010-02-11
Mapsec har kartlagt hur motsvarigheterna till Försäkringskassan i Norge och Storbritannien skattar och agerar mot felaktiga utbetalningar från socialförsäkringssystemen.

Läs hela nyheten


Enmyndigheter
2009-12-20
Har ombildning till flernivåsmyndigheter till enmyndigheter lett till en effektivisering av verksamheten? Mapsec har, på uppdrag av Statskontoret, utrett om så varit fallet i tre av tolv myndigheter s

Läs hela nyheten


Läkemedelsverket
2009-09-03
Mapsec har just avslutat en analys av Läkemedelsverkets ekonomi och styrning på uppdrag av Socialdepartementet via Statskontoret.

Läs hela nyheten


footer